תשלום

לתשלום בהעברה בנקאית

בנק לאומי (מס' בנק 10)

מספר סניף: 766

מספר חשבון: 0-3379698

לפקודת: אורי ברוק